ฺBA 01101 หลักการจัดการ ผศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ

BA 01103  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ผศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ)

ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ แนวคิดและหลักการในการตัดสินใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศ ในงานธุรกิจ เช่น งานการเงิน งานบัญชี งานข้อมูลบุคลากร โดยทำการวางแผนและศึกษารูปแบบทรัพยากรที่เหมาะสม หลักการและขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ จรรยาบรรณ จริยธรรมของ ผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อบุคคลและสังคม

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ