ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ แนวคิดและหลักการในการตัดสินใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศ ในงานธุรกิจ เช่น งานการเงิน งานบัญชี งานข้อมูลบุคลากร โดยทำการวางแผนและศึกษารูปแบบทรัพยากรที่เหมาะสม หลักการและขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ จรรยาบรรณ จริยธรรมของ ผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อบุคคลและสังคม

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ