การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ

(Business System Analysis and design)

กลยุทธ์ของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ วัฏจักรของการพัฒนาระบบงานการบริหารโครงการพัฒนาระบบงาน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การจัดพฤติกรรมบุคลากรในกระบวนการพัฒนา การพิจารณากำหนดความต้องการสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบราย ละเอียดเชิงตรรกะการใช้เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาระบบงาน การประเมินผล และการดูแลรักษาระบบ

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ระบบอินเตอร์เน็ต แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บไซต์ การจัดทำหน้าเว็บ และการเชื่อมโยง การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและโปรแกรมต่างๆ การพัฒนาแอพลิเคชันบนอินเตอร์เน็ต โครงสร้างการทำงาน และการเขียนโปรแกรมของ Web Server และ Web Client การบันทึกข้อมูลผ่านฟอร์ม การเชื่อมต่อกับโปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
Surang Kongmuenruk

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสนเทศเพื่อการบริหารงาน การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย

เศรษฐกิจดิจิทัล
Pleksachat Chatrangsan

เศรษฐกิจดิจิทัล

เศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โทรคมนาคมและ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินแบบ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบความปลอดภัย การตลาดดิจิทัลและการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กฎหมายและ จริยธรรม และฝึกปฏิบัติ

ความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ
Wichira Veeraplin

ความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ

BC01302 ความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ

ฺBA 01101 หลักการจัดการ รศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ
รศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ

ฺBA 01101 หลักการจัดการ รศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ

ฺBA 01101 หลักการจัดการ รศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ

BA 01103  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (รศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ)
รศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ

BA 01103 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (รศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ)

BA 01103  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ผศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ)

ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
Pleksachat Chatrangsan

ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ แนวคิดและหลักการในการตัดสินใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศ ในงานธุรกิจ เช่น งานการเงิน งานบัญชี งานข้อมูลบุคลากร โดยทำการวางแผนและศึกษารูปแบบทรัพยากรที่เหมาะสม หลักการและขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ จรรยาบรรณ จริยธรรมของ ผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อบุคคลและสังคม

BC 01204 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
Wichira Veeraplin

BC 01204 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ