ELE4314 ศิลปะการพูดสำหรับครู (อาจารย์ ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ)

22208 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี Accounting Information Systems วิชาบังคับก่อน : 222101 การบัญชีขั้นต้น ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดทำเอกสารของ ธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรย่อยของระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร ทางเดินเอกสารและสารสนเทศ ทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง การควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบสารสนเทศซี่งรวมถึงการควบคุมทั่วไปและการ ควบคุมระบบงาน 3(2-2-5)