กฎหมายทั่วไป
Chatri Jumlongkul

กฎหมายทั่วไป

เกี่ยวกับการเรียนกฎหมายแพ่ง  และกฎหมานอาญาเบื้องต้น  และรวมถึงที่มาของกฎหมาย