AC04408 วิจัยทางการบัญชี Accounting Research
(ผศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิรฺิ)


 1

ACC 04304 การบัญชีชั้นสุง 1  (ผศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ) 

เกี่ยวกับเรื่องกิจการร่วมค้า การฝากขาย การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ การบัญชีสำนักงานใหญ่ สาขา และตัวแทน และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

1

AC 04402 การวางบัญชี
ผศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ

 1

AC01413 การบัญชี เฉพาะเรื่อง Specialized Accounting
อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ 

เป็นการศึกษา ระบบการปฎิบัติงานและวิธีการบัญชีของ กิจการ การธนาคารกิจการคมนาคม และสาธารณูปโภค เช่น กิจการท่าเรือ และคลังสินค้า กิจการเดินรถประจำทาง กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการรถไฟ กิจการไฟฟ้า กิจการประปา โทรศัพท์ และกิจการไปรษณีย์โทรเลข ธุรกิจการเกษตร 2

AC 04307 การสอบบัญชี

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ 

วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี บทบาท มารยาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี วิธีการตรวจสอบหลักฐานการสอบบัญชี การรวบรวมหลักฐานและการจดบันทึกผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงในการตรวจสอบ รวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน การใช้วิธีการตรวจสอบทั้งการทดสอบรายการบัญชี การจัดทำรายงานการสอบบัญชี การบริการด้านอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี


3

g.gif  AC 04421 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีg.gif 
อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ( Accounting Information System ) คือ ระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแปลงหรือประมวลผลข้อมูลทางการเงิน ( Financial data ) ให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจต่อผู้ใช้