การจัดการโลจิสติกส์ในองค์การท้องถิ่น
Pacharadanai Watcharathanaphattada

การจัดการโลจิสติกส์ในองค์การท้องถิ่น

การจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ Supply Chain Management ซึ่งรวมถึงเรื่องการวางแผนการดำเนินการ การควบคุม การไหลเวียน การจัดเก็บวัสดุสินค้า การบริการ และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากแหล่งจุดกำเนิดของวัตถุดิบ จนถึงจุดบริโภคหรือจุดการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกือบทุกประเภท อีกทั้งเป็นต้นทุนพื้นฐานที่สำคัญซึ่งกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Pacharadanai Watcharathanaphattada

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

มุ่งให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญา ความเป็นมา แนวคิดและนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการศึกษาของสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์