เคมี 1
Tanyalux Noiphol

เคมี 1

อะตอมและตารางธาตุ  ธาตุเรพพรีเซนเททีพ ธาตุแทรนซิชัน  พันธะเคมี เคมีนิวเคลียร์ อุณหศาสตร์


Industrial Ventilation
Aj. Meaw Supattanan Rukpong

Industrial Ventilation

หลักทั่วไปของการระบายอากาศ หลักการทำงานของระบบ ระบบดูดอากาศเฉพาะที่ การออกแบบระบบระบายอากาศ หลักการบำบัดมลพิษอากาศประเภทต่างๆ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของระบบบำบัดมลพิษอากาศประเภทต่างๆ การควบคุมดูแลระบบ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Introduction to Statistic
Aj. Meaw Supattanan Rukpong

Introduction to Statistic

ขอบข่ายของสถิติ การจำแนกข้อมูล กราฟเชิงเดียว การสรุปข้อมูลในเชิงตัวเลขและกราฟ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของค่าเฉลี่ย การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานสำหรับข้อมูลจำแนกประเภทการทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรจำแนกประเภท 2 ตัว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ


Physics 1
Aj. Meaw Supattanan Rukpong

Physics 1

การวัดความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการวัด หน่วย ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ ตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของวัตถุกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชนความยืดหยุ่นของวัตถุ คลื่นกล กลศาสตร์ของไหล

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Rattanawadee Thongbuaban

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วยการพัฒนาความรู้ในด้านความตระหนัก การประเมิน และการควบคุมอันตราย และการเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขตามหลักวิชาการ มีการจัดทำรายงานและนำเสนอผลการดำเนินงาน

ระเบียบวิธีวิจัยทางการสาธารณสุข
Aj. Meaw Supattanan RukpongRattanawadee Thongbuaban

ระเบียบวิธีวิจัยทางการสาธารณสุข

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการวิจัยทางสาธารณสุข การเขียนโครงการ กระบวนการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่าง การวิเคราะห์และการเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่และการใช้ผลการวิจัย

หลักการป้องกันและการควบคุมโรค
Rattanawadee Thongbuaban

หลักการป้องกันและการควบคุมโรค

          ความหมายแนวคิด หลักการ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดโรค องค์ประกอบของโรค ทางที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การแพร่กระจายของเชื้อโรค กระบวนการเกิดโรค กลไกการต่อต้านเชื้อโรคของร่างกาย ผลกระทบของการเกิดโรค การควบคุมปัจจัยโรคอุบัติซ้ำและโรคอุบัติใหม่ อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หลักและวิธีการป้องกันควบคุมโรค และพาหะนำโรค ภูมิคุ้มกันโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

ทดลองระบบ
Aj. Meaw Supattanan Rukpong

ทดลองระบบ

ให้นักศึกษาทดลองการใช้ระบบเบื้องต้นปฏิบัติดังนี้
1 กดเข้ามา ในการทดลองระบบ
2 กรอกรหัสการเข้ารายวิชานี้ 123456
3 เมื่อเข้ามาในรายวิชา จะมีเนื้อหาให้ทดลองกดดาวน์โหลด ให้ทดสอบกดดาวโหลดเนื้อหา
4 ทดลองกดดาวน์โหลดการบ้าน   และการบ้านเข้ามาในระบบนี้

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Rattanawadee Thongbuaban

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แนวคิดงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงานอันตรายและการป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน การประเมินการบาดเจ็บในการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์อุบัติเหตุ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงาน โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การป้องกันควบคุมอันตรายจากการทำงาน  ขั้นตอนในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย