คุณธรรมกับชีวิต
Kusumal Jankaew

คุณธรรมกับชีวิต

ศึกษาถึงความหมาย   และความสำคัญทางจริยธรรม  ศึกษาคุณค่าของจริยธรรม  และความเป็นผู้มีคุณธรรมของนักปรัชญาจากสำนักต่าง ๆ  ศึกษาถึงคุณธรรมตามหลักศาสนาต่าง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาในสังคมปัจจุบัน  ศีกษาถึงปัญหาคุณธรรมในสังคมอดีตและปัจจุบัน

อารยธรรม
Kusumal Jankaew

อารยธรรม

อารยธรรมโลก  การก่อตั้งเมือง  แว่นแคว้น อาณาจักร และประเทศ   ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสังคม  ศาสนา  ศิลปกรรม  วรรณกรรม  การเมืองของประเทศในโลกตะวันตก  ตะวันออก  และอเมริกา  และอารยธรรมไทย  วิวัฒนาการของชาติไทยสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน  ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสังคม  การปกครอง  ศาสนา  เศรษฐกิจ  ศิลปกรรม  วรรณกรรม  และอื่น ๆ ในยุคสมัยต่าง ๆ อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก  ตะวันออก  ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

สภาวการณ์โลกและอาเซียนศึกษา
Kusumal Jankaew

สภาวการณ์โลกและอาเซียนศึกษา

วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  จนถึงปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และการรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในสภาวการณ์โลกปัจจุบันและอนาคต  ความเป็นมาและความสำคัญในการเป็นประชาคมอาเซียน  ข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิก  ยุทธศาสตร์ของอาเซียน  ข้อตกลงความร่วมมือกันของประเทศในประชาคมอาเซียนทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม  ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในประเทศ  และแนวโน้มความก้าวหน้า และอนาคตของประชาคมอาเซียน

วิชา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Dr.Prachern Trinatre

วิชา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ชุดวิชานี้จะปูพื้นฐานให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้ในเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจสังคมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางการเมืองและกระบวนการทางเศรษฐกิจสังคมในอดีตถึงปัจจุบัน และจะกล่าวถึงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศไปด้วย เพราะจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเข้ามาสู่ประเทศไทยแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นปัจจัย ตัวแปรอันสำคัญยิ่ง  การศึกษาวิชานี้เป็นอีกมิติหนึ่งจะเข้าใจถึงปรากฏการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจสังคม เป็นอย่างดี อีกทั้งจะเข้าใจวิวัฒนาการของกลุ่มการเมือง กลุ่มเศรษฐกิจต่างๆในประเทศไทย ที่สร้างฐานอำนาจ สร้างกลไกการขยายตัว และการต่อรองอำนาจและผลประโยชน์ของชาติทั้งอดีตจวบจนปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจความคิดเบื้องต้น การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การขยายตัวในความสัมพันธ์เพื่อสร้างฐานอำนาจทั้งกลุ่มการเมืองและกลุ่มเศรษฐกิจ รวมถึงเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วย    (ตามไปดูการเกริ่นนำ สักหน่อยครับ ที่ you tube ลิงค์ข้างล่าง

คุณธรรมและจริยธรรมแห่งชีวิต
Kusumal Jankaew

คุณธรรมและจริยธรรมแห่งชีวิต

ศึกษาถึงความหมาย   และความสำคัญทางจริยธรรม  ศึกษาคุณค่าของจริยธรรม  และความเป็นผู้มีคุณธรรมของนักปรัชญาจากสำนักต่าง ๆ  ศึกษาถึงคุณธรรมตามหลักศาสนาต่าง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาในสังคมปัจจุบัน  ศีกษาถึงปัญหาคุณธรรมในสังคมอดีตและปัจจุบัน

คณิตศาสตร์และสถิติกับการตัดสินใจ
Kusumal Jankaew

คณิตศาสตร์และสถิติกับการตัดสินใจ

การคิด  การใช้เหตุผล  และการคำนวณเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่สำคัญในชีวิตประจำวัน  สถิติ  และระเบียบวิธีทางสถิติ  หลักการและกระบวนการของการตัดสินใจ  การใช้เทคนิควิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติในการตัดสินใจ

ทักษะการใช้ภาษาไทย
Boonruksa Mengket

ทักษะการใช้ภาษาไทย

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเป็น ผู้ฟัง / ผู้อ่าน / ผู้เขียนและผู้พูดที่ดี  นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ แล้วนำมาถ่ายทอดได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีระบบ เพื่อเป็นการวัด และประเมินผลครอบคลุมด้านความรู้ความเข้าใจความสามารถ และเจตคติของผู้เรียน ทั้งจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการทดสอบในลักษณะต่างๆ  เช่น  การทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ศึกษาวิธีการสรุปความ ของสารประเภทต่างๆทั้งการอ่าน / การฟัง  โดยการนำเสนอในรูปของการพูด และการเขียนที่กระชับ ได้ใจความ สละสลวย และถูกต้องตามรูปแบบ  ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
Asst.Prof.Dr.nathawat prangam

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

ความหมายของบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สำคัญ หลักของมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคในการชนะใจผู้อื่น วิธีปฏิบัติเพื่อให้ผู้อื่นชอบ วิธีปฏิบัติเพื่อให้ผู้อื่นคล้อยตาม วิธีปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้อื่น วิธีทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข และวิธีชนะความทุกข์และสร้างความสุข