อบรมออนไลน์  สอนการใช้งาน Microsoft word เบื้องต้น
รศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ

อบรมออนไลน์ สอนการใช้งาน Microsoft word เบื้องต้น

รายวิชาอบรมสัมมนาวิจัยออนไลน์  MPA -MBA  ระดับบัณฑิตศึกษา ประสานการอบรม รศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ