ระเบียบวิจัยทางธุรกิจ
Pacharadanai Watcharathanaphattada

ระเบียบวิจัยทางธุรกิจ

ระเบียบวิจัยทางธุรกิจ ได้ทำการรวบรวมความรู้ทางการวิจัยที่ประกอบด้วย ประเภทของการวิจัย การออกเเบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง สถิติกับการวิัจัย กรรมวิธีทางข้อมูล เเละการเขียนรายงานการวิจัย ซึ่งในเล่มเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษา ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป เพื่อใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าเเละเเสวงหาความรู้ในประเด็นของการวิจัยในเชิงธุรกิจ ประกอบด้วย ลักษณะทั่วไปและประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ การออกแบบการวิจัย (Research Design) การทบทวนวรรณกรรม
ประชากรและการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การวัดและการสร้างสเกล การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติสำหรับการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และการสร้างตารางนำเสนอผลการวิจัย การสร้างคู่มือลงรหัสข้อมูล (Code Book) และการเขียนรายงานการวิจัย (Research Writing)

การจัดการเชิงกลยุทธ์
Thanat Dawvieng

การจัดการเชิงกลยุทธ์

การนำเอาความรู้ในแขนงต่าง ๆ มาใช้ในการกำหนดนโยบายธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจสังคม การเงิน การตลาด การเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคู่แข่งขัน ตลอดจนวิธีการดำเนินงานของธุรกิจที่เป็นอยู่เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงปัญหา และแนวทางเลือกในทางด้านกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยใช้กรณีศึกษา เป็นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง เนื้อหาจะเน้นกระบวนการจัดการกลยุทธ์ โดยเริ่มจากการวางกลยุทธ์ในระดับองค์การ ระบบการควบคุมและการบริหารทรัพยากรต่างๆ

ทฤษฎีองค์การ
Asst.Prof.Dr.nathawat prangam

ทฤษฎีองค์การ

ศึกษาทฤษฎี แนวคิดด้านการบริหาร การจัดโครงสร้างองค์การในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ ที่มีผลกระทบต่อการออกแบบโครงสร้างองค์การ การออกแบบโครงสร้างองค์การเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การ


การจัดการความรู้เพื่อองค์การ
Asst.Prof.Dr.nathawat prangam

การจัดการความรู้เพื่อองค์การ

ทฤษฎีการจัดการองค์การและการตัดสินใจของผู้บริหาร บทบาทของการจัดการ ทักษะของผู้บริหาร จริยธรรมของนักบริหาร ทฤษฎีการจัดการองค์การ แนวคิดการบริหารเชิงพฤติกรรม และให้นักศึกษาศึกษาศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม และสามารถนำมาจัดการความรู้เพื่อองค์การอย่างไร โดยใช้เทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่องานธุรกิจช่วยในการนำเสนองาน เพื่อการพัฒนาชุมชน องค์การและสังคม

การจัดการการผลิต
Asst.Prof.Dr.nathawat prangam

การจัดการการผลิต

ศึกษาหน้าที่ในการผลิตและดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยศึกษาถึงการจัดจำหน่าย รายงานผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การวางแผน การควบคุมการผลิต วางแผนออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการการผลิต


องค์การและการจัดการสมัยใหม่
Asst.Prof.Dr.nathawat prangam

องค์การและการจัดการสมัยใหม่

ลักษณะและรูปแบบขององค์การสมัยใหม่ แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การติดต่อสื่อสารในองค์การ ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม การจูงใจ การควบคุมและประเมินผล รวมถึงทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ จริยธรรมทางธุรกิจ การกำกับดูแลที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม